Aberdeen Eiendomsfond Norge I IS/AS

Formål

Sameiet Aberdeen Eiendomsfond Norge I ble per 10.november 2011 omstrukturert for at deltakere som er pensjonskasser eller livsforsikringsselskap skal kunne klassifisere sin andel av selskapets eiendeler som fast eiendom i relasjon til den endrede kapitalforvaltningsforskriften. Fondet investerer kun i eiendom i Norge og er et eiendomsfond uten belåning. Fondets navn er nå Aberdeen Eiendomsfond Norge I IS/AS.

Avkastning

Målet for totalavkastning for Aberdeen Eiendomsfond Norge I IS/AS er å levere avkastning som er høyere enn IPD-indeksen for Norge som er referanseindeksen for fondet. Meravkastning skal oppnås ved å ha en riktig porteføljestruktur og ved å ha en profesjonell og kostnadseffektiv eiendomsforvaltning. Avkastningen fra porteføljen antas å bli om lag 5-6 % per år etter at forvaltningshonoraret er trukket fra og vil bli utbetalt kvartalsvis. Avkastningen er ikke garantert. Utbetalinger vil bli bestemt kvartalsvis. Eiendomsfondets selskapsmøte kan, dersom omstendighetene gir grunnlag for det, bestemme at det i et gitt kvartal ikke skal foretas noen utbetalinger.

Eiendomsportefølje

For informasjon om eiendomsporteføljen, se siste kvartalsrapport.

Risiko

Investeringer i eiendomsfond medfører risiko av generell, bransjespesifikk og fondsspesifikk karakter. Vennligst se informasjonsmemorandumet for ytterligere opplysninger.

Kjøp av andeler

Interesserte kan kontakte Aberdeen Asset Management på telefon 22 01 27 00.