In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Dette nettstedet er kun tilgjengelig på engelsk

Dette nettstedet er utelukkende ment for informasjonsformål. Innholdet og kommentarene på dette nettstedet er av generell natur og må ikke betraktes som økonomisk rådgivning. Aberdeen Asset Managers Limited («AAML») garanterer ikke at informasjonen og innholdet på dette nettstedet er nøyaktig, tilstrekkelig eller fullstendig, og fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar for feil eller utelatelser i informasjonen og innholdet på nettstedet.

Noe av informasjonen på dette nettstedet kan inneholde prognoser eller andre utsagn om fremtidige hendelser eller fremtidig økonomisk utvikling i land, markeder eller selskaper. Slike utsagn er kun spådommer, og faktiske hendelser eller resultater kan skille seg betydelig fra disse. Brukeren må selv vurdere hvor relevant, nøyaktig og tilstrekkelig informasjonen på dette nettstedet er, og selv utføre uavhengige undersøkelser i den grad brukeren anser det som nødvendig eller hensiktsmessig for å gjøre en riktig vurdering.

Husk at du under besøket på dette nettstedet kan komme over videoer med informasjon om enkelte investeringsfond som ikke er godkjent av myndighetene i ditt land, som ikke er registrert for salg og som kanskje ikke vil bli tilgjengelig for salg.

Informasjonen på dette nettstedet skal ikke betraktes som et tilbud eller en oppfordring til personer som befinner seg i jurisdiksjoner der slike tilbud eller oppfordringer er ulovlige, om å gjøre investeringer eller handle i fond som er nevnt i informasjonen. Det er bare mulig å tegne seg for andeler i et investeringsfond på grunnlag av siste prospekt og relevant forenklet prospekt sammen med siste årsrapport eller halvårsrapport. Disse er gratis tilgjengelig fra Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, Skottland, og finnes også på www.aberdeen-asset.com